31 พฤษภาคม 2553

หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

รหัสวิชา 3204-2007 ชื่อวิชา หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
จุดประสงค์รายวิชา ::
1. มีความรู้ความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการออกแบบโปรแกรม
3. มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
4 .เห็นคุณค่าถึงความสำคัญของการออกแบบโปรแกรม
มาตรฐานรายวิชา ::
1. อธิบายขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรม
2. ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
คำอธิบายรายวิชา ::
ศึกษา และปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาการทำงาน การวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดขั้นตอนการทำงาน (Algorithm) การเขียนผังงาน การสร้างเซตกับผังงาน การเขียนรหัสเทียม (Pseudo Code) หลักการออกแบบโปรแกรม และการพัฒนาโปรแกรม


ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ปัญหา เพื่อกำหนดการประมวลผลที่ต้องการ
2. การออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม เพื่อเป็นแนวทางการเขียนโปรแกรม
3. การลงรหัสโปรแกรม เพื่อเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง
4. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมกำหนดการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
5. การทำเอกประกอบโปรแกรมเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รู้จัการใช้โปรแกรม นอกจากนี้ยังใช้เอกสารประกอบการ ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น